allingejazz_topbild_10.jpg

Allinge Jazz Festival

synes godt om Allinge Jazz Festival

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling
for Allinge Jazz Venner
Tirsdag d. 25. august kl. 19.00
i Kærnehuset, Kirkepladsen i Allinge

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af 3-5 stemmertællere
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  5. Herefter vil bestyrelsen indstille til lukning af foreningen.

Hvis der er simpel stemmeflerhed, afholdes der ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 15. september kl. 19.00 samme sted og følgende punkter udgår fra dagsorden.

  1. Behandling af indkomne forslag
  2. Drøftelse af aktivitetsplan for det kommende år
  3. Fastsættelse af kontingent
  4. Valg til bestyrelsen(§6, stk. 2), revisorer (§7, stk. 1), samt 2 bestyrelses-suppleanter og 1 revisor-suppleant
  5. Eventuelt

Indkomne forslag skal sendes enten via mail allingejazz@gmail.com eller pr. brev til Allinge Jazz Venner, Kirkegade 4, 3770 Allinge. Forslaget skal være bestyrelsen i hænde senest d. 17. aug. 2015.

Referat af generalforsamlingen vil være at finde på foreningens hjemmeside www.allingejazzfestival.dk , senest 3 dage efter afholdelse.
Til ekstraordinær general forsamling (tirsdag d. 15. sept. 2015) indkaldes kun via annonce i Bornholms tidende og foreningens hjemmeside www.allingejazzfestival.dk jf. foreningens vedtægter §5.

På vores hjemmeside www.allingejazz.dk er der udsalg af t-shirts, caps m.m.

Mvh

Bestyrelsen for Allinge Jazz Venner

Lis Martinsen, Jørn Johnsen, Vibeke Hæstrup, Tine Fangel og Christina Juhl Sørensen
 

Udkast fra foreningens vedtægter, vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 22. november 1999.

Stemmeret
(§5, stk. 2) Stemmeret har alle, der er medlemmer af foreningen og som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Indkomne forslag
(§5, stk. 3) Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelsen.

Opløsning
(§10) Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter vedtagelse ved simpel stemmeflerhed ved 2 på hinanden efterfølgende generalforsamlinger.

(§10, stk. 2) Skulle der ved foreningens ophør være en formue, skal denne så vidt muligt anvendes i overensstemmelse med foreningens formål. Beslutningen om formuens anvendelse træffes af gen

eralforsamlingen på grundlag af forslag herom fra bestyrelsen.Bornholmerguiden.dk viser Bornholm